Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości,

Dariusz Szymanowski

oddajemy w Państwa ręce kolejny, dziesiąty numer Biuletynu Nieruchomości. Kontynuujemy w nim poruszone na łamach poprzednich numerów tematy oraz prezentujemy nowe.
Numer otwiera artykuł Lucyny Michalec i dr Krzysztofa Głębickiego pt. E=mc2 czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania – uzupełnienie. Autorzy prezentują w nim praktyczny przykład wyceny oraz trzy możliwe do zastosowania rozwiązania, udowadniając, że wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej jest ściśle powiązana z wartością gruntu niezabudowanego. Okazuje się bowiem, że wartość gruntu w doskonały sposób odzwierciedla rodzaj cech rynkowych istotnych na lokalnym rynku oraz ich ocenę. W swym przykładzie Autorzy prezentują trzy możliwe zastosowania tej zależności w oparciu o trzy różne zmienne zależne. Wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności wyceny zachęcamy do lektury artykułu oraz sięgnięcia do poprzednich jego części opublikowanych w numerach 7(2/2018) i 8(1/2019) Biuletynu.
Wycena stada trzody chlewnej autorstwa Barbary Czernieckiej-Rychalskiej również stanowi kontynuację prezentowanych na łamach Biuletynu tekstów – tym razem dotyczących wyceny zwierząt. O ile sama tematyka odbiega od codziennej pracy rzeczoznawców majątkowych, to po raz kolejny Autorka udowadnia nam jak uniwersalne są stosowane przez nas na co dzień metody obliczeniowe. Trzy podejścia: porównawcze, dochodowe i kosztowe doskonale znane w wycenie nieruchomości stanowią znakomite narzędzia pracy, umożliwiając nam – rzeczoznawcom majątkowym – oferowanie swych usług również w innych branżach. Tym razem Autorka prezentuje praktyczny przykład wyceny stada świń (100 szt. i 500 szt.), gdzie różne podejścia wyceny wykorzystano do szacowania wartości jednostkowych zwierząt w różnych grupach technologicznych.
Wykorzystanie metodyki analizy rynku i wyceny na polach innych niż wycena nieruchomości to temat również kolejnego artykułu pt. Wycena obrazu Jeana Baptiste Camille Corota jako przykład analizy rynku wykonanej przy zastosowaniu metod ekonometrycznych autorstwa Joanny Waluk-Pacholskiej. W swym tekście Autorka prezentuje rys historyczny wyceny dzieł sztuki, współczesne realia oraz podstawowe pojęcia związane z tą tematyką. Szczególnie interesujące wydają się być wyznaczniki wartości obrazu oraz ich ocena. Okazuje się, że nawet tak wysublimowana dziedzina życia daje się – choć w pewnej części – usystematyzować oraz sklasyfikować. Dzięki temu możliwe jest wykonanie analizy dostępnych na rynku informacji i wyciągnięcie bardzo konkretnych wniosków, a na tej podstawie wykonanie wyceny danego obrazu. Autorka w swym artykule prowadzi Czytelnika „za rękę”, prezentując kolejne etapy analizy rynku i procesu wyceny. Szczególną uwagę zwraca na napotkane problemy oraz proponuje bardzo konkretne sposoby ich rozwiązania.
W bieżącym numerze prezentujemy kolejne już zestawienie istotnych dla nas – rzeczoznawców majątkowych – wyroków sądowych. Artykuł pt. Nieruchomość podobna okiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, przepisów prawa i sądów dotyka jednego z podstawowych pojęć związanych z wyceną nieruchomości i okazuje się, że różna jest interpretacja ustawowej definicji nieruchomości podobnej. Podobna, czyli porównywalna, czyli jaka? Jak bronić się przed zarzutem doboru nieruchomości „niepodobnych”? Jakich argumentów użyć, by przekonać rozmówcę do swych racji? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie Państwo w cytowanych wyrokach sądowych, które stanowią doskonałe zestawienie podstaw prawnych oraz merytorycznej analizy pojęcia nieruchomości podobnej.
Numer zamykamy niezwykle inspirującym wywiadem z Dariuszem Szymanowskim – byłym członkiem PTRM-u oraz byłym redaktorem naczelnym Biuletynu Nieruchomości, który od roku pełni funkcję wiceburmistrza jednej z podwarszawskich miejscowości. Dariusz opowiada jak wiele interesujących wyzwań stawia przed nim nowe stanowisko oraz udowadnia jak cenne w nowej roli jest dla niego doświadczenie, które zdobywał przez wiele lat w pracy geodety i rzeczoznawcy majątkowego.

redaktor naczelny

Magdalena Woronkiewicz

W sklepie internetowym PTRM dostępne są też Numer 1 (1/2015)Numer 2 (2/2015), Numer 3 (1/2016), Numer 4 (2/2016), Numer 5 (1/2017)Numer 5 (1/2017), Numer 6 (1/2018)Numer 6 (1/2018), Numer 7 (2/2018)Numer 7 (2/2018), Numer 8 (1/2019)Numer 8 (1/2019) i Numer 9 (2/2019)Numer 9 (2/2019) "Biuletynu Nieruchomości" jako pliki do ściągnięcia oraz Biuletyn - 5 lat PTRMBiuletyn - 5 lat PTRM na płycie CD. Polecamy też inne pozycje tematyczne w Sklepie PTRMSklepie PTRM

W dalszym ciągu jest też możliwe bezpłatne ściągnięcie pliku PDF Biuletynu Nieruchomości nr 1, który ukazał się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Adresowany jest przede wszystkim do rzeczoznawców majątkowych, ponieważ głównym nurtem pisma zamierzamy uczynić problemy warsztatowe wyceny nieruchomości, w szczególności metody analizy rynku i szacowania wartości.

Mamy nadzieję, że Biuletyn zainteresuje przedstawicieli innych profesji, mających styczność z nieruchomościami: samorządowców, radców prawnych, adwokatów, a także szeroką rzeszę właścicieli i użytkowników wieczystych, których interesy w taki, czy inny sposób zależne są od efektów pracy  rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

Biuletyn Nieruchomości PTRM nr 9 (2/2019)

 

 

 

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce dzisiąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w marcu 2020 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 10 (z uwagi na stan epidemii wysyłka zostanie dokonana po unormowaniu sytuacji).

W tym wydaniu ponownie metodyka wyceny! To artykuły o warsztacie rzeczoznawcy: uzupełnienie publikowanych już metod wyceny proponowanych przez dra Krzysztofa Głębickiego i Lucynę Michalec, prezentacja sposobów wyceny stada trzody chlewnej, a także... obrazu znanego malarza. Dodatkowo omówienie postrzegania pojęcia "nieruchomość podobna", tak ważnego dla metodyki wycen. Na koniec wywiad z rzeczoznawcą majątkowym, który sprawdza się w roli Burmistrza.

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści:

Spis treści Nr 10 (1/2020)

  str

Dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec -

E=mc2. Czyli zlożone problemy miewają proste rozwiązania. Uzupełnienie. 

 

4

Barbara Czerniecka - Rychalska -

Wycena stada trzody chlewnej

 

10

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Wycena obrazu Jeana Baptiste Camille Carota jako przykład analizy rynku wykonanej przy zastosowaniu metod ekonometrycznych

 

 

22

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Nieruchomość podobna okiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, przepisów prawa i Sądów.

 

40

Rok z życia wiceburmistrza -

Wywiad z Dariuszem Szymanowskim

 

48


Z życia PTRM

50

  

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Back to top