Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości.

Dariusz Szymanowski

Oddajemy do Waszych rąk kolejne wydanie Biuletynu Nieruchomości, a w nim kolejne zmagania z meandrami prawa i trudną sztuką wyceny. Jak zwykle stawiamy pytania
i szukamy na nie odpowiedzi, pojawiają się nowe rozwiązania, podejmujemy próby poszukiwania alternatywnych metod wyceny. Aktywnie działamy, angażując się w życie zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

Zaczynamy od artykułu Krzysztofa Głębickiego i Lucyny Michalec pod intrygującym tytułem “E=mc2 czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania”. W artykule tym autorzy prezentują wypracowany w ramach własnej praktyki zawodowej jako biegłych sądowych, nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi. Zastosowana metoda wyceny powinna być przede wszystkim zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i to gwarantują jej autorzy. Dalsze przemyślenia (i przykłady wyceny) prowadzą do wniosku, że możliwe jest wypracowanie prostego w użyciu algorytmu wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi. To chyba najczęściej spotykane przypadki wycen na rynku usług rzeczoznawców majątkowych. Z tych względów warto zapoznać się z artykułem.

Czym są mediacje i czy warto z nich korzystać w sytuacjach spornych? Temat ten przybliżyła i rozwinęła Krystyna Krzeczkowska, rzeczoznawca majątkowy zrzeszona w PTRM, będąca czynnym mediatorem sądowym. W artykule pt. „Zapraszamy do mediacji” zostały przedstawione zarówno podstawy prawne jak i sama idea mediacji. Zaprezentowano także kilka przykładów mediacji w sporach dotyczących nieruchomości, jak przebiegały i czym się zakończyły. Może warto przed rozpoczęciem długotrwałego i bardzo kosztownego sporu sądowego skorzystać z usług mediatora sądowego? Mam nadzieję, że w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie pomocny okaże się artykuł Krystyny Krzeczkowskiej.

W naszych Biuletynach Nieruchomości staramy się prezentować zagadnienia teoretyczne, ale też konkretne przykłady wycen. Naszym zamiarem jest, by część wydawnictwa poświęcona była warsztatowi rzeczoznawcy majątkowego. Tak jest i tym razem. Poza wymienionym już artykułem K. Głębickiego i L. Michalec, swoimi doświadczeniami w zakresie wyceny nieruchomości podzielił się z nami rzeczoznawca majątkowy Tadeusz Dębski. W zaprezentowanym artykule został przybliżony przykład wyceny nieruchomości gruntowej ze złożami kopalin, przy zastosowaniu metody porównywania parami. To niewątpliwie nietypowy przykład i trudny przypadek wyceny, zwłaszcza w kontekście bardzo ograniczonej liczby danych o transakcjach sprzedaży tego typu nieruchomości. Jak sobie poradził z tym problemem autor i jakie wybrał rozwiązania, dowiecie się Państwo z artykułu „Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin – identyfikacja transakcji i ich opis”, do zapoznania się, z którym serdecznie zapraszam.

"W ramach problemów metodycznych wyceny nieruchomości na pierwsze miejsce wysuwają się zagadnienia związane z wykrywaniem i pomiarem wpływu różnego rodzaju czynników i cech na zróżnicowanie cen a w konsekwencji wartość nieruchomości" – tymi słowami rozpoczyna się kolejny artykuł, rzeczoznawcy majątkowego Radosława Gacy. Autor opisał i zaprezentował w publikacji ogólny zarys oraz przykłady wykorzystania do wykrywania takich związków jedną z metod - nieparametryczną metodę statystyczną, bazującą na korelacji rang Spearmana w powiązaniu z metodą korygowania cen do stanu ceteris paribus. W oparciu o szczegółowo przeprowadzoną analizę, obszernie zaprezentowaną i omówioną w treści artykułu, autor dochodzi do wniosku, że metoda korelacji rang Spearmana w połączeniu z metodą korygowania ceny nieruchomości do stanów ceteris paribus, stanowi efektywną metodę estymacji wpływu poszczególnych czynników i cech na zróżnicowanie cen, a w konsekwencji wartość nieruchomości. Jeśli tak, to warto się przyjrzeć tej metodzie, gdyż może być ona bardzo pomocna w działalności każdego rzeczoznawcy, zwłaszcza że ma zastosowanie – jak wskazuje autor – do zbiorów o stosunkowo małych liczebnościach. „Zastosowanie nieparametrycznych metod statystycznych w praktyce wyceny” – polecam artykuł Radosława Gacy.

Mamy także bardzo ciekawy temat dedykowany biegłym sądowym, ale nie tylko. Marek Zalisko, doktor nauk prawnych i radca prawny, posiadający bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie zawodowe opisał procedurę przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych na gruncie rozporządzenia nr 1206/2001 z 28.05.2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. L 174, 27.06.2001 P. 0001–0024). Rozporządzenie to ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych, w sytuacjach gdy sąd jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym w tym państwie prawem, zwróci się z wnioskiem do właściwego sądu innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie dowodu, lub sąd zwróci się o przeprowadzenie dowodu bezpośrednio w innym państwie członkowskim. Dotyczy to także wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Autor bardzo szczegółowo opisuje procedury wymagane do przeprowadzenia przez sąd w zależności od wybranego sposobu przeprowadzenia dowodu. Sąd wzywający może wystąpić do sądu wezwanego innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie dowodu lub może bezpośrednio przeprowadzić dowód w państwie wezwanym. Oczywiście w zależności od tego różne są procedury z tym związane. Zachęcamy do zapoznania się z tym niełatwym – co trzeba przyznać – zagadnieniem.

Na koniec przedstawiamy kolejne informacje z działalności Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Zapraszam do zapoznania się z niniejszym wydaniem Biuletynu.

 

Redaktor Naczelny

Dariusz Szymanowski

W sklepie internetowym PTRM dostępne są też Numer 1 (1/2015)Numer 1 (1/2015)Numer 2 (2/2015)Numer 2 (2/2015), Numer 3 (1/2016)Numer 3 (1/2016), Numer 4 (2/2016),Numer 4 (2/2016), Numer 5 (1/2017)Numer 5 (1/2017)Numer 6 (1/2018) "Biuletynu Nieruchomości" jako pliki do ściągnięcia oraz Biuletyn - 5 lat PTRMBiuletyn - 5 lat PTRM  na płycie CD.  Polecamy też inne pozycje tematyczne w Sklepie PTRMSklepie PTRM

W dalszym ciągu jest też możliwe bezpłatne ściągnięcie pliku PDF Biuletynu Nieruchomości nr 1, który ukazał się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Adresowany jest przede wszystkim do rzeczoznawców majątkowych, ponieważ głównym nurtem pisma zamierzamy uczynić problemy warsztatowe wyceny nieruchomości, w szczególności metody analizy rynku i szacowania wartości.

Mamy nadzieję, że Biuletyn zainteresuje przedstawicieli innych profesji, mających styczność z nieruchomościami: samorządowców, radców prawnych, adwokatów, a także szeroką rzeszę właścicieli i użytkowników wieczystych, których interesy w taki, czy inny sposób zależne są od efektów pracy  rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

Biuletyn Nieruchomosci 7 2018

Oddajemy Wam siódmy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2018 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 7 ( o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania) .

W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego: nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, przykład wyceny nieruchomości ze złożami kopalin oraz przedstawienie nieparametrycznej metody statystycznej bazującej na korelacji rang Spearmana. Temat mediacji przedstawia tekst rzeczoznawcy majątkowego i mediatora sądowego. Opisano podstawy prawne i ideę wraz z przykładami dotyczącymi nieruchomości. Dla biegłych sądowych opisano procedurę przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych.

Wszystkie tematy na pewno mogą stać się dużą pomocą dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

Spis treści Nr 7 (2/2018)

str

dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec -

E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania

4

Krystyna Krzeczkowska -

Zapraszamy do mediacji

10

Tadeusz Dębski - 
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin - identyfikacja transakcji i ich opis

15

dr n. ekon. Radosłąw Gaca -

Zastosowanie nieparametrycznych metod statystycznych w praktyce wyceny

21

dr Marek Zalisko -

Udział biegłego sądowego w procedurze przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na podstwie Rozporządzenia Nr 1206/2001

29


Z życia PTRM

35

Koszt Biuletynu nr 7 (2/2018) - wysyłanego jako plik PDF (dodatkowo na żądanie zostanie nieodpłatnie wysłany egzemplarz drukowany), to 30,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM , lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM

Liczymy na współpracę z Naszymi Czytelnikami - zachęcamy do dyskusji na łamach czasopisma, na tematy zawodowe związane z wyceną nieruchomości oraz tematy nurtujące środowisko rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców.

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma.

Poprzednie nurmery Biuletynu PTRM można nabyć w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM

Przypominamy że Biuletyn Nieruchomości Nr 1  jest dostępny bezpłatnie. Jest on poświęcony w całości zagadnieniom szacowania służebności i należności za bezumowne korzytanie z nieruchmości, z naciskiem na służebność przesyłu.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym przedstawieniem jego treści i streszczeniami artykułów

 
Back to top