Prawa autorskie

Dopuszcza się cytowanie w sieci Internet treści opublikowanych na niniejszej stronie pod warunkiem podania jako źródła witryny:
www.biuletyn.nieruchomosci.plwww.biuletyn.nieruchomosci.pl
oraz poinformowania o tym jej Właściciela.

Dopuszcza się jednorazowe wydrukowanie "Biuletynu Nieruchomości nr 1"  - listopad 2010, wydawanego przez PTRM (w pojedynczym egzemplarzu) ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora oraz daty publikacji oraz pod warunkiem poinformowania o tym Redakcji.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez spełnienia powyższych zastrzeżeń może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

© Copyright by Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2010-2018. All rights reserved.

Cała zawartość strony: www.biutetyn.nieruchomości.pl jest własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM), o ile nie zaznaczono inaczej.

Redakcja nie zgadza się natomiast na takie sposoby wykorzystania, które polegałyby na odprzedaży wydrukowanych egzemplarzy artykułów lub całego Biuletynu.

"Cytowania" w innych opracowaniach i w wydawnictwach komercyjnych są dozwolone pod warunkiem podania źródła, autora i daty publikacji Biuletynu.

Treści zawarte w tekstach publikowanych w "Biuletynie Nieruchomości" są wyrazem opinii i poglądów wyłącznie autorów poszczególnych tekstów.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie gwarantuje, że zawarte na niniejszych stronach informacje są prawdziwe. Każda osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek dzialań na podstawie informacji zawartych na niniejszych stronach, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z PTRM.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.

Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów  lub usług do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.

Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na niniejszych stronach za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a autor stron nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju niniejszych stron.

Niniejsza strona może zawierać odnośniki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. W takim przypadku Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.