Dla autorów - zasady publikacji

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym, jak również artykuły informacyjne i felietony, poświęcone problematyce nieruchomości. Przesłanie tekstu do redakcji jest równoważne z wyrażeniem zgody wszystkich Autorów na jego publikację.

Przesłane artykuły nie powinny naruszać praw autorskich osób trzecich - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904). Przed publikacją Autorzy otrzymują do podpisania umowę licencyjną z PTRM o przeniesieniu praw autorskich na Wydawcę. Zarówno treść pracy, jak i wykorzystane w niej ilustracje oraz zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

Ghostwriting & Guest Autorship

Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma Biuletyn Nieruchomosci wprowadziła poniższe rozwiązania:

1. Każdy z autorów publikacji ujawnia wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W tym celu należy wypełnić stosowne oświadczenie .

2. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Do redakcji należy dostarczyć informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (?financial disclosure?).

4. Redakcja będzie dokumentowała wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. 

Formularze do pobrania

Formularz oświadczenia autorów, Umowa o przeniesienie praw autorskich - są do pobrania w spince poniżej tekstu.