Włodzimierz Paszcza: Wieloaspektowość służebności przesyłu.

Ze służebnością przesyłu spotyka się praktycznie każdy rzeczoznawca majątkowy wykonujący czynnie ten zawód, przy czym jedni szacują to prawo bezpośrednio, a inni muszą je uwzględniać pośrednio w ten czy inny sposób, jako ograniczone prawo rzeczowe, obciążające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu wycenianej nieruchomości.

 

W utrwalonej praktyce zawodowej obowiązuje swoista doktryna, że wartość służebności (w tym wartość służebności przesyłu) nie może przekraczać wartości rynkowej gruntu, którego służebność dotyczy, w odniesieniu do pasa ochronnego związanego z danym urządzeniem, czy obiektem przesyłowym.

Czy grunt jest jednakowo cenny w każdym miejscu danej nieruchomości? Co się dzieje, gdy w miejscu słupa reklamowego pojawia się słup rurowy z podwieszoną napowietrzną linią elektroenergetyczną?

Jaka będzie wartość służebności przesyłu, z prawem posadowienia rzeczonego słupa rurowego?

Szczegółowa metodyka rozwiązania zagadnienia została przedstawione w artykule zamieszczonym w bezpłatnym, dostępnym w formacie e-book'a, jako plik PDF,Biuletynie Nieruchomości nr 1.  

Urodzony w 1960 roku w Łodzi. W roku 1985 ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki. Studia podyplomowe z zakresu rynku nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2003 r.). Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr 4354) uzyskał w roku 2005; zostaje członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Od 2008 roku jest biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.  W maju 2008 roku przystąpił do Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Artykuły opublikowane w Biuletynie, których autorem jest Włodzimierz Paszcza