Jarosław Matejczuk
Napisał 

Prawno - rzeczowy ślad przesyłu na cudzej nieruchomości

Bez względu na to czy jest ustanowiona służebność, czy mamy do czynienia tylko z bezumownym korzystaniem, ślad prawno-rzeczowy jest wyraźny: prawo własności zdefiniowane w art. 140 Kodeksu cywilnego [3] doznaje istotnych ograniczeń na pewnym obszarze. 
Ślad jest autentyczny....

Jeśli zainteresowała Państwa ta tematyka to informujemy, że artykuł jest częścią Biuletynu nr 2 (2/2015). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

STRESZCZENIE:
Prawno - rzeczowy ślad przesyłu  na cudzej nieruchomości
Artykuł omawia uwarunkowania prawne, normatywne i faktyczne obszarów ograniczonego użytkowania powstających z powodu lokowania instalacji przesyłowych na nieruchomościach. Podejmuje nie tylko względnie dobrze rozpoznane zagadnienie sfery czynnej służebności, ale także omawia słabo rozpoznane zagadnienie sfery biernej służebności. Sfera bierna służebności, to pakiet ograniczeń, które obowiązują właściciela nieruchomości poza miejscami przebiegu instalacji przesyłowych, za które to ograniczenia przedsiębiorstwa przesyłowe nie są tak skore uiszczać wynagrodzenia, a które są często równie dolegliwe jak sfera czynna służebności przesyłu.

SUMMARY: 
The legal and material footprint of transmission throughsomeone else?s real estate
The article describes the legal, normative and actual determinants of limited use areas, appearing due to locatingtransmission installations on real estate. Not only doesit raise the relatively well-recognized issue of an active easementarea, but it also explains the poorly-recognized issue of a passive easement area. The passive easement area is a package of limitations which are obligatory for an owner beyond the places where transmission installations run, and for these limitations utility companies are not willing to pay remunerations, although they are often as burdensome as the active utility easement area.

Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Wykształcenie wyższe techniczne uzyskał w 1982 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa i zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1998) oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2000). Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 3447, stały biegły sądowy kilku kadencji, ustanowiony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Specjalizuje się w szacowaniu nakładów i szkód w związku z nieruchomościami, wszelkich przypadków bezumownego użytkowania (w szczególności pod instalacje infrastruktury technicznej, sieci energetyczne, instalacje podziemne i nadziemne), w negocjacjach i wywłaszczeniach pod drogi i inne cele publiczne. Sporządza także opinie sądowe i pozasądowe za okresy minione i aktualne, jak również wszelkie opinie czynszowe. Członek Rady Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM). Działaność zawodową wykonuje prowadząc indywidualną Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego. O zainteresowania pozazawodowe najlepiej pytać osobiście.

strona www Autora matejczuk.com.pl