Napisane przez  Redakcja BN

Biuletyn Nieruchomości Nr 1 - Listopad 2010 - do pobrania w formacie PDF

Drodzy Czytelnicy,

 Przedstawiamy pierwszy numer "Biuletynu Nieruchomości", który ukazuje się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

 Biuletyn udostępniamy na zasadach non- profit. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do publikacji. Nie zgadzamy się na kopiowanie materiałów. Zachęcamy jednak do ich cytowania, zastrzegając, by nas o tym poinformować i by przy cytowaniu podawać jako źródło witrynę: www.biuletyn.nieruchomosci.plwww.biuletyn.nieruchomosci.pl. Numer jest do pobrania w formie pliku PDF (odnośnik do pliku poniżej tekstu). 

Informujemy też, że w październiku 2022 roku ukazał się Biuletyn Nieruchomości nr 13 (2/2022)Biuletyn Nieruchomości nr 13 (2/2022) - wydanie specjalne, stanowiące kontynuację niniejszego wydania. Porusza on ponownie trudny, a jednocześnie bardzo często spotykany temat wyceny służebności przesyłu i służebności drogi koniecznej. Zaprezentowana metodologia wyceny i w ogóle koncepcja spojrzenia na ten temat spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem w gronie rzeczoznawców majątkowych, także bezpośrednio zainteresowani instytucją służebności przesyłu oraz sądy rozpatrujące poszczególne sprawy doceniły zaproponowane rozwiązania – o czym świadczy ogromna liczba postępowań w których podstawą rozstrzygnięć były wyceny zrealizowane na sposób zaproponowany przez PTRM. Poszczególne artykuły są często cytowane w Waszych operatach szacunkowych, a zaproponowane wzory czy wartości współczynników są wprost przenoszone do opinii.


Biuletyn Nieruchomości Nr1  poświęcony jest w całości zagadnieniom szacowania służebności i należności za bezumowne korzytanie z nieruchmości, z naciskiem na służebność przesyłu. Prosimy o zapozananie się ze Szczegółowym streszeczeniem wszystkich artykułów wchodzących w skład "Biuletynu nr 1", a poniżej krótkie ich omówienie:

Przewodnim tekstem numeru jest artykuł Jarosława Matejczuka:

Używanie nieruchomości pod infrastrukturę - przypadki o charakterze służebnościowym: przesył i drogi

Autor pisze: W praktyce wyceny coraz częściej jest potrzebne określenie różnego rodzaju praw do wielu rodzajów sieci i pojedynczych instalacji infrastruktury technicznej. Część z naniesień znajduje się na terenach publicznych, część na terenach prywatnych. W wielu przypadkach sytuacja prawna zajęcia nieruchomości nie jest uregulowana, nawet gdy infrastruktura została pobudowana w zgodzie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Nie uregulowane pozostają: zagadnienia szkód i płatności za używanie cudzej nieruchomości. Z pozoru sprawa jest banalna. Spotykamy opinie, wedle których należy określić czynsz rynkowy, jaki za zajęty obszar nieruchomości mógłby być uzyskany w danym okresie, gdyby posiadanie opierało się na prawie. Szukamy czynszów i z wyceną jesteśmy w domu. Czy aby na pewno? Podobnym zagadnieniem jest oszacowanie wartości służebności przesyłu. Według niektórych opinii, należy poszukać czynszów, uwzględnić współużywanie i skapitalizować "wieczyście", aby określić wartość takiej służebności. Czy aby na pewno?
Kwestie te, jak też metodyka ich rozwiązania, są przedstawione w artykule.

W kolejnych trzech artykułach Jarosław Matejczuk pokazuje  jak praktycznie w oparciu o swoją metodykę rozwiązuje problemy szacowania służebności:

 - Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie za podziemny kabel telekomunikacyjny za okres od 1999 roku do 2007 roku (pełne 8 lat).

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu pod linią WN 110 kV dla "nowonabywcy" za kwiecień 2009 roku.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej na terenie leśnym.

 

Drugim autorem Biuletyn Nieruchomości Nr1 jest Leszek Flis. Jego artykuł nosi tytuł:

Służebność przesyłu w terenie leśnym. Studium przypadku.

W artykule pokazano sposób oszacowania, na konkretnym przykładzie, wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu linii elektroenergetycznej 110 kV napowietrznej w terenie leśnym. Sporządzając opinię o wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wzięto pod uwagę i rozważono następujące czynniki: a) czy i w jakim stopniu, w wyniku ustanowienia służebności uległa obniżeniu wartość nieruchomości służebnej? b) jakie powinno być wynagrodzenie należne właścicielowi nieruchomości służebnej z tytułu korzystania z części nieruchomości objętej służebnością? 
Opisany przypadek linii elektroenergetycznej 110 kV w terenie leśnym pokazuje, że w dużej części zdarzeń służebnościowych będziemy mieli do czynienia z obniżeniem wartości całej nieruchomości, a nie tylko pasa niezbędnego do ulokowania urządzeń przesyłowych. W zasadzie jest to cechą wszystkich innych służebności. Wszak dożywotnia służebność osobista zamieszkiwania w jednym pokoju trzypokojowego mieszkania powoduje obniżenie wartości rynkowej całego lokalu, a nie tylko pokoju w którym będzie wykonywana.

Trzecim autorem Biuletyn Nieruchomości Nr1 jest Włodzimierz Paszcza z dwoma artykułami. Pierwszy to:

Wieloaspektowość służebności przesyłu. Analiza procedur szacowania wartości gruntu nieruchomości obciążonej prawem służebności przesyłu, które czasami mogą naruszać słuszny interes właściciela.

Autor porusza zagadnienie szacowania wartości służebności przesyłu w aspekcie niejednorodnej cenności gruntu w granicach nieruchomości obciążonej. Sygnalizuje problemy wynikające z braku jednolitości w rozumieniu pojęcia wynagrodzenie za ustanawianą służebność przesyłu. Analizuje zasady współkorzystania ze służebności przesyłu. Artykuł ma charakter refleksyjny, zachęcający do polemiki; nie zawiera wskazówek instrukcyjnych.

Drugi artykuł Włodzimierza Paszczy:

Służebność przesyłu: wodociąg. Sposób oszacowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (dwa wodociągi) na terenie nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Zdaniem autora opinia o wartości prawa służebności przesyłu powinna być stosunkowo prosta, zrozumiała dla odbiorcy. Jednocześnie, mimo prostoty, powinna dawać szansę zawarcia umowy o ustanowienie służebności, bez konieczności uciekania się do rozstrzygnięć sądowych. Zamieszczony przykład stanowi dowód, że jest to możliwe: obie strony zaakceptowały określoną w opinii wysokość zapłaty za ustanowienie prawa służebności przesyłu dwóch wodociągów przebiegających przez jedną nieruchomość.


Numer jest do pobrania w formie pliku PDF (odnośnik do pliku poniżej tekstu). Artykuły w Biuletynie dla wygody czytania, zostały sformatowane w układzie 2 - kolumnowym, na każdej ze stron.

Rekomendujemy wydrukowanie pliku i czytanie formy papierowej. Taki sposób będzie naszym zdaniem najwygodniejszy. Możliwe jest też czytanie pliku PDF  on - line, niezbędny jest do tego program  do czytania dokumentów PDF. Polecamy program Foxit ReaderFoxit Reader. Jest dużo lżejszy i szybszy od zwykle instalowanego Adobe ReaderAdobe Reader'a.